FÁILTE GO PARÓISTE CHILL CHOMÁIN IN IAR-THUAISCEART CHONDAE MHAIGH EO

SUÍOMH:

Picture
Cill Chomáin map (Uinsíonn Mac Graith). 

Tá paróiste Chill Chomáin suite tuairim is leath-bealaigh idir Bhaile an Chaisil agus Béal an Mhuirthead ar an gcósta thuaidh in iar-thuaisceart Condae Mhaigh Eo.  Luíonn Cuan an Inbhir Mhóir ó thuaidh agus siar uaidh agus Bá Dhún na nGall soir ó thuaidh de.  Tá príomh-bhailte móra an chondae Béal an Átha (42 míle ar siúl) agus Caisleán a’ Bharraigh 55 míle ón áit.  Sé Béal a’ Mhuirthead ag 22 míle agus Beannchar ag 18 míle na ceantracha uirbeacha is gaire.

 

AN TÍRDHREACH NADÚRTHA:
Is ceantar fíorálainn é Cill Chomáin a bhfuil an-éagsúlacht ag baint leis.  Tá an charraig tollta ag an bhfarraige ina cuanta beaga agus cinntíre, stácaí agus pluaiseanna, ag cruthú an tírdhreach ailt agus farraige is deise in Éirinn de réir barúil na saoi.  Ardaíonn na hailt 255 méadar ag Barr na Binne Buí agus 304 méadar ag Glinsc.  Ar feadh an chósta tá tránna áilne neamhmhillte ag Port a’ Chlóidh, An Rinn Rua, Corrán Buí, Ros Dumhach agus Gleann na nGad.  Cothaíonn éagsúlacht na tírdhreacha, ina n-áirítear réimse mór de bhratphortach íseal, inbhir agus góilíní farraige, an-éagsúlacht plandaí agus ainmhithe.  Tá tabhacht mór eolaíochta ag machairí Chnoc a’ Ghairtéil agus an Chorráin Bhuí atá faoi chosaint speisialta an Aontas Eorpaigh.  Léiríonn stádais Limistéir Speisialta Caomhnaithe (L.S.C.) agus Limistéir faoi Chosaint Speisialta (L.C.S.) go bhfuil gnáthóga agus spéicis thabhachtacha sa cheantar.


AN TEANGA GHAEILGE AGUS CULTÚR:
Is acmhainn luachmhar don pharóiste a stádas mar cheantar Ghaeltachta.  Tá athbeochan spéise sa dteanga Ghaeilge agus sa chultúr agus tá níos mó tuismitheoirí ag iarraidh go mbeidh deis ag a bpáistí foghlaim trí Ghaeilge mar a léiríonn an t-éileamh atá ar naíonraí agus seirbhísí iar-scoile.  Tá sé le feiceáil chomh maith ar an éileamh atá ar Champaí Samhraidh trí Ghaeilge.  Tá an Ghaeilge mar theanga labhartha faoi bhrú áfach agus caithfidh an pobal áitiúil agus na heagraisí stáit cuí iarracht faoi leith a dhéanamh chun í a choinneáil beo. 

IONAD SEIRBHÍSÍ TEANGA:
Tá Ionad Seirbhísí Teanga lonnaithe sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg, áit a mbíonn ranganna Gaeilge agus cúrsaí aistriúcháin curtha ar fáil de réir éilimh.  Tá forbairt déanta ar sheomra oiliúna, áit a bhfuil leabharlann le hachmhainní tacaíochta foghlama ar nós leabhair, téipeanna, físeáin agus bogábhar ríomhaireachta ar fail.


BÉALOIDEAS AGUS LOGAINMNEACHA:

Tá oidhreacht saibhir teanga agus cultúrtha Dhún Chaocháin, atá curtha chun cinn ag saineolaithe teangan agus béaloidis, mar chartlann de bhreis agus 25,000 leathanach lámhscríbhinn d’ábhar áitiúil béaloidis atá i Roinn Bhéaloideas Éireann.  Tá staidéar leanúnach ar bhéaloideas an cheantair ar siúl ag an Ollamh Séamas Ó Catháin, an Coláiste Ollscoile, B.Á.C. i gcomhar le pobal an cheantair, ina measc an mór-scéalaí Seán Ó hInneirighe, atá anois ar shlí na fírinne, agus Caitlín Uí Sheighin.  Le blianta beaga anuas bailíodh agus foilsíodh logainmneacha na háite a thugann léargas dúinn ar thírdhreach agus ar shaol na ndaoine a mhair is a mhaireann sa dúiche ársa seo.  Tá na foilseacháin seo le fáil i leabharlann na Seanscoile.

MAPAI SIÚLÓIDE :


BEALAI SIÚLÓIDE :Slí na Sláinte:

I 2004 cheangail Slí na Sláinte Cheathrú Thaidhg isteach sa ghréasán náisiúnta bealaí siúlóide.  Ba é Foras Chroí na hÉireann i gcomhar le Comhairle Chondae Mhaigh Eo agus an pobal áitiúil a rinne forbairt ar an tionscnamh seo a mholann an tsiúlóid chun dea-shláinte a chothú.  Déanann clár eolais ag tús na siúlóide agus bhróisiúr ildaite dá-theangach cuir síos ar an tslí, atá marcáilte le comharthaí geala, tarraingteacha atá suite 1 km óna chéile. 

Siúlóidí Ceathrú Thaidhg:

I 2007 rinneadh forbairt ar thrí shiúlóid chiorclach i gCeathrú Thaidhg mar atá Siúlóid na Trá, Siúlóid Chlann Lir agus Siúlóid an Chlaí Dhuibh.  Ag tosnú agus ag críochnú ag an Seanscoil, tugann said léargas ar thírdhreach agus ar radharcanna maorga Dhún Chaocháin.  Tá treormharcanna le dathanna difrúla ar gach shiúlóid ag brath ar dhianacht mar seo a leanas – glas (easca), gorm agus dearg (measartha).  Tá sonraí na mbealaí leagtha amach ar chlár eolais dá-theangach, atá lonnaithe sa charr-chlós in aice na Seanscoile. 

Teagmháil:     Treasa Ní Ghearraigh

Guthán            :           097 88082

Ríomhphost:   dunchaochain1@eircom.net

 


SAOL NA MARA:


Tá roinnt mhaith spéicis mara le feiceáil i gCuan an Inbhir Mhóirina measc Liamhán gréine, Deilf (Delphinus delphis), Deilf mórshrónach(Tursiops truncatus), Deilf risso (Grampus griseus), Muc mhara (Phocoena phocoena) agus Míol mór (Balaenoptera acutorostrata). 
Tá tuilleadh eolais le fáil ar an suíomh idirlíne www.iwdg.ie 

SLATIASCAIREACHT:

Tá clú agus cáil bainte amach ag Cuan an Inbhir Mhóir mar cheann de na cuanta is fearr le haghaidh slatiascaireachta mara in Éireann. 

 

Teagmháil:     Cumann Slatiascaireachta Mara Bhéal an Mhuirthead

Guthán:           097 82093

 

Tá cáil ar abhainn Ghleann na Muaidhe mar abhainn bhradáin.

 

Teagmháil:     Cumann Slatiascaireachta Ghleann na Muaidhe

Guthán:           097 88859


TRÁNNA:

Tá tránna breátha fairsinge le fáil ag An Rinn Rua, Corrán Buí, Port a’ Chlóidh, Ros Dumhach agus Gleann na nGad.

ÉANEOLAÍOCHT:

Cuireann na hailt agus na hoileáin gnáthóga iontacha ar fáil d’éanacha atá ag gor, spéicis neamhchoitianta cosanta ina measc.  Neadaíonn an Leache’s Petrel (Oceanodroma leucorhoa) ar na Stácaí.  Is í seo an t-aon áit a neadaíonn sí in Éirinn.  Tá tábhacht idirnáisiúnta ag baint le Cuan an Inbhir Mhóir ó thaobh na gCadhain (Branta bernicla hrota) de agus tabhacht réigiúnach maidir le uimhreacha Feadóig chladaigh (Charadrius hiaticula), Breacóg (Calidris alpina), Guilbneach stríocearrach (Limosa lapponica), Crotach (Numenius arquata) agus Ladhrán trá (Tringa totanus).  Tá daonra tábhachtach idirnáisiúnta d’Éinín na mbradán (Hydrobates pelagicus) ar Oileán Maigheastar.  Cothaíonn na hailt coilíneachtaí Fulmaire (Fulmarus glacialis), an chéad áit a neadaigh siad in Éirinn.

SEANDALAÍOCHT:


Tá saibhreas láithreacha seandalaíochta scaipthe ar fud an pharóiste chun a mheabhrú dúinn conas mar a mhair daoine siar chomh fada le 5000 bliain ó shin.  Tá iarsmaí de thuamaí cúirte, a thóg na feirmeoirí tosaigh a tháinig go hÉirinn sa Thréimhse Neoiliteach, le fáil ag Ros Dumhach, Gleann na nGad, Fálach agus Muing a’ Rúin.  Thóg siad stoc agus d’fhás siad arbhar i bpáirceanna pleánáilte mar atá le feiceáil faoin bportach ag Achadha Céide agus Béal Deirg.  Ar cuid mhaith den chósta tá iarsmaí de dhúnta cinntíre mar An Dúna agus Dún Chiortáin.  Tosaíodh ag tógáil na ndúnta seo in Aois an Iarainn agus mhair cónaí iontu anuas go dtí na Plandálacha féin.  Iarsmaí eile iad na ciorcail chlocha, cistí, sean-séipéil, sean-reiligí agus tobair bheannaithe. 

CONAIR DEALBHÓIREACHTA:

Tír Sáile:

Déanann an chonair dealbhóireachta ‘Tír Sáile’, a cuireadh i gcrích i 1993, comóradh ar cúig mhíle bliain de lonnaíocht i gCondae Mhaigh Eo.  Cúig cinn déag de dhealbh tíre éagsúil atá ann agus iad suite ar chósta álainn thuaisceart Mhaigh Eo.  Ghlac dealbhóirí cáiliúla ó ocht dtír páirt sa togra speisialta seo.  Tá dhá dhealbh Tír Sáile sa pharóiste mar atá ‘Caochán’ (saothar Walter Michael) i gCeathrú na gCloch agus ‘Stratified Sheep’ i mBéal an Átha Buí (saothar Niall O’ Neill).  

Dealbh Clann Lir:

 

Tionscnamh idirnáisiúnta nualach dealbhóireachta is ea Spirit of Place a dhíríonn ar cheantracha ar fud an domhain atá iargúlta agus neamhmhillte agus ina bhfuil oidhreacht shaibhir chultúrtha agus staire ar fáil.  Sa bhliain 2002 a thosaigh an ailtire Travis Price ag obair ar an gcéad togra sa sraith le scolairí ailtireachta ó Ollscoil Chaitiliceach Washington.  Tar éis dóibh tograí móra dealbhóireachta a fhorbairt ar fud an domhain, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, Peiriú, san Iodáil agus i Neipeal, d’aimsigh an Spirit of Place a mhacsamhail spioradálta anseo i gCondae Mhaigh Eo.  I mí Iúil 2005 rinneadh an seoladh oifigiúil ar dhealbh Clann Lir, atá lonnaithe ar bharr ailt ag na Príosúin i gCill a’ Ghallagáin, agus atá tiomnaithe do mhuintir Iorrais atá scaipthe ar fud an domhain.  Comhphairtíocht oibre atá sa togra idir an Ollscoil Chaitiliceach, Údarás na Gaeltachta, Gaelsaoire, Comhairle Chondae Mhaigh Eo agus an pobal áitiúil, a thairg an suíomh.

Clann Lir:

Tá dlúthbhaint ag an gceantar seo leis an bhfinnscéal Clann Lir.  Thionntaigh a leasmháthair fealltach Aoife na ceithre páistí ina n-ealaí agus chuir sí faoi gheasa iad 900 bliain a chaitheamh ar chósta na hÉireann, 300 dóibh siúd ar an gcósta álainn anseo.  Bhí caint ag na h-ealaí agus bhí guth ceoil chomh binn sin acu go ndéanfá dearmad ar phian nó ar phionnoid dá gcloisfeá iad ag ceol.  Tar éis 900 bliain chuala na h-ealaí cloigín agus lean siad é chomh fada le hInis Ghluaire.  Tháinig deire leis an ngeis, thit an clumhach anuas díobh agus rinneadh ceathrar seanduine críona caite astu.  Is ar an oileán atá said curtha de réir traidisiúin in aon uaigh amháin - Fionnuala sa lár, Conn agus Fiachra ar dhá thaobh di agus Aodh ag a gcuid cos, mar a bhíodh siad ina mbeatha ag tabhairt foscadh dá chéile ón bhfuacht.TURAS NA GAELTACHTA:


Conair oidhreachta é Turas na Gaeltachta ina bhfuil fiche chlár eolais turasóireachta scaipthe ar fud Gaeltacht Iorrais.  Tá sé furasta na cláranna a aithint mar gheall ar an díon os a gcionn, a thugann an tobar traidisiúnta chun chuimhne, agus go deimhin is tobar eolais atá iontu do chuairteoirí agus muintir na háite araon.  Déanann na cláranna dhá-theangacha seo cuir síos ar chultúr, oidhreacht, litríocht, sheandalaíocht, bhéaloideas, stair &rl. agus ar na seirbhísí/áiseanna atá le fáil i gceantar faoi leith.  Tá an t-eolas nasctha le léaráidí bríomhara ildaite a théann go mór i bhfeidhm ar an duine atá ag dearcadh orthu.  Tá na cláranna seo le feiceáil ag Ceathrú Thaidhg, Ros Dumhach, Béal Deirg agus Barr na Trá.

FÉILTE:

Déanann féiltí pobal-bhunaithe mar Seachtain na Gaeilge agus Féile Lúnasa comóradh ar an gcultúr áitiúil, cruthaíonn siad nascanna le himircí agus cuireann siad fóram sóisialta ar fáil do chlanna.  Eagraítear laethanta spóirt mar Rásaí na Rinne, Lá Spóirt Chill Chomáin, Lá Spóirt an Chorráin Bhuí agus Lá Spóirt an Inbhir i rith an tSamhraidh.

EOLAS DON THURASÓIR:


Tá mapaí, bróisiúirí, leabhráin eolais agus cartaí poist ardchaighdeanacha le fáil sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg.

 

Guthán:           097 88082 nó 087 1251642

Ríomhphost:   dunchaochain1@eircom.net


SEIRBHÍSÍ RÉAMHSCOILE:Naíonra Dhún Chaocháin:

Seirbhís réamhscoile pobail é Naíonra Dhún Chaocháin a cuireadh ar bun i 1996.  Sí an príomh-aidhm atá aige ná cabhrú le forbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn agus ag an am céanna deis a thabhairt don pháiste óg an Ghaeilge a shealbhú go nadúrtha trí mhodh an t-súgartha.  Bíonn an t-seirbhís oscailte trí huaire a’ chloig go laethúil ó Luan go hAoine i rith thréimhse na scoile, áit a gcuirtear clár imeachtaí atá spraoiúil agus spreagúil ar fáil do pháistí san aoisghrúpa 2 bl. 10 mhí go 5 bl.

 

Teagmháil:     Caitlín Uí Mhuineacháin

Guthán:           097 88877 / 88977

Naíonra Ghleann na Muaidhe:

Cuireadh Naíonra Ghleann na Muaidhe, seirbhís réamhscoile pobail trí Ghaeilge, ar bun i 2001.  Bíonn an t-seirbhís oscailte trí huaire a’ chloig go laethúil ó Luan go hAoine i rith thréimhse na scoile, áit a gcuirtear clár imeachtaí atá spraoiúil agus spreagúil ar fáil do pháistí san aoisghrúpa 2 bl. 10 mhí go 5 bl.

 

Teagmháil:     Máire Cáit Uí Mhurchú

Guthán:           097 87838 / 097 88863

IMEACHTAÍ ÓIGE:

 

Campaí Samhraidh:

Eagraíonn coiste Campaí Samhraidh Iorrais campaí samhraidh sa pharóiste chuile bhliain faoi Scéim na gCampaí Samhraidh d’Aos Óg na Gaeltachta atá maoinithe ag An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.  An aidhm atá leis na campaí, atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó shé mbliana d’aois go dá bhliain déag d’aois, ná iad a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt agus dul i dtaithí ar í a úsáid lena chéile i dtimpeallacht thaitneamhach.  I measc na n-imeachtaí spraoiúil a eagraítear bíonn gníomhachtaí éagsúla spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhránaíocht, cluichí boird &rl. 

 

Teagmháil:     Treasa Ní Ghearraigh

Guthán:           097 88082 nó 087 1251642

Ríomhphost:   dunchaochain1@eircom.net

Coláiste Samhraidh:

Tagann scolairí ó chuile cheard den tír chuig Coláiste Samhraidh Cheathrú Thaidhg le Gaeilge a fhoghlaim.  Áiritear sa chlár imeachtaí mar ranganna foirmeálta, cluichí lasmuigh agus lastigh, spóirt uisce, céilithe, fancy dress, drámaíocht, tráth na gceist, comórtas amhranaíochta, tóraíocht taisce, turasanna treoraithe &rl.  Fanann na scolairí i lóistín atá cláraithe leis An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta arb í an Ghaeilge an gnáth-theanga labhartha.  


 

Teagmháil:     Séamus Ó Muirithe

Guthán:           01 6271146 nó 087 2477903

Ríomhphost:   som4@unison.ie

 

Clubanna Óige:

 

Club Óige Cheathrú Thaidhg:

Teagmháil:     Máire Cáit Uí Mhurchú


Guthán:           097 88863

Club Óige an Inbhir:

Teagmháil:     Ann Conway


Guthán:           097 84662
Club Karate an Inbhir:

Teagmháil:     Séamus Conway


Guthán:           097 84662
Grúpa Ealaíne agus Ceardaíochta an Inbhir:

Teagmháil:     Ann Conway


Guthán:           097 84662

SEIRBHÍSÍ AOSACH:

Cumann Gníomhaíochtí na nAosach Chill Chomáin:

Cuireadh Cumann Gníomhaíochtaí na nAosach Chill Chomáin ar bun i 1998 agus í mar phríomhaidhm aige dul i ngleic le neamhionannas, easpa seirbhísí agus deacrachtaí teacht ar sheirbhísí aosaigh sa pharóiste sa gcaoi is go bhfeabhsófaí caighdeán maireachtála an spriocghrúpa seo.  Bailítear na seandaoine óna dtithe chuile Mháirt agus iompraitear chomh fada le hionad pobail Ghleann na Muaidhe iad, áit a n-eagraítear imeachtaí éagsúla mar aclaíocht éadrom, ceirdeanna, ceol agus amhranaíocht.  Eagraítear turasanna lae chomh maith.

 

Teagmháil:     Mary Irwin

Guthán:           097 87937

Coiste Forbartha Cheathrú Thaidhg/Ros Dumhach:

Tá ionad lae curtha ar bun ag an gcoiste ag Greanaí. 

Teagmháil:     Micheál Ó hÉalaithe

Guthán:           097 88859

 

MNÁ SA bPOBAL:

Cuireadh grúpaí na mban ar bun chun beartais a bhunú le dul i ngleic leis an nganntanas seirbhísí agus deiseanna atá ar fáil ag mná an pharóiste tré deiseanna sóisialta agus oiliúna a aimsiú le freastal ar a gcuid riachtanaisí.  Agus a gcláranna gníomhaíochtaí gá gcur i bhfeidhim táthar ag súil go bhfeabhsófaí scileanna, féiniúlacht agus neamhspleachás an spriocghrúpa sainiúil seo agus go ngríosofaí a mball le guth níos láidre a bheith acu sa bpobal.


Bantracht Dhún Chaocháin:

Teagmháil:     Treasa Ní Ghearraigh

Guthán:           097 88082


Mná Ghleann na Muaidhe Teo:

Teagmháil:     Claire Murphy

Guthán:           097 87860

Mná Dhún Chiortáin:

Teagmháil:     Teresa Carolan

Guthán:           097 84601

Mná Pholl a’ tSomáis:

Teagmháil:     Nancy Timlin

Guthán:           097 84659

TAISTEAL:

Ar Bhóthar:

Ag fágáil an N59 lean an R313 nó an R314.

Ar Chóiste:

Ritheann Bus Éireann seirbhís ó Bhéal an Mhuirthead agus ó Bheannchar go Béal an Átha uair sa lá.

Guthán:           Bus Éireann 096 71800 

 

Ritheann Cóistí Corrduibh seirbhís deireadh seachtaine go Gaillimh, Luimneach, Sligeach agus Dún na nGall agus seirbhís uair sa lá go Béal an Mhuirthead.

Guthán:           097 88949 

 

Ritheann Cóistí Mhac Graith seirbhís go Béal an Átha agus go Caisleán a’ Bharraigh uair sa lá.

Guthán:           097 87842

Ar Thraein / By Rail:

Iarnród Éireann Béal an Átha

Guthán:           096 20230

Iarnród Éireann Caisleán a’ Bharraigh

Guthán:           094 9021222

Ar Aer / By Air:

Aerphort idirnáisiúnta ag Cnoc Mhuire

Guthán:           094 9367222

 


OIDEACHAS:

Bunscoileanna:
Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg

Príomhoide:    Bríd Ní Sheighin

Guthán:           097 88953

 

Scoil Náisiúnta Ros Dumhach

Príomhoide:    Anita Ní hÉalaí

Guthán:           097 88919

 

Scoil Naomh Pól

Gleann na Muaidhe

Príomhoide:    Caitlín Uí Ghraith

Guthán:           097 87966

 

Scoil Náisiúnta:

Poll a’ tSomáis:

Príomhoide:    Máire Uí Dhomhnaill

Guthán:           097 84573

 

Scoil Náisiúnta an Inbhir

 Príomhoide:    Mairín Glynn

Guthán:           097 84532

 

Meán scoil:

Coláiste Chomáin

Ros Dumhach

Príomhoide:    Jason Ó Mongáin

Guthán:           097 88940

Ríomhphost:   eolas@gcr.ie

OILIÚNT:

Eagraíonn eagraisí mar Comhar Dún Chaocháin Teo, Údarás na Gaeltachta, an Clár Forbartha Áitiúil, FÁS agus Coiste Gairmoideachais Condae Mhaigh Eo réimse chúrsaí oiliúna do dhaoine fásta. 

SEIRBHÍSÍ SLÁINTE:

An tIonad Sláinte

Gleann na Muaidhe

Guthán:           097 87958

 

Oispideál

Béal an Mhuirthead

Guthán:           097 81301

Bíonn an t-oifigeach sóisialta poiblí in ionad sláinte Ghleann na Muaidhe agus sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg uair sa tseachtain.

IONAID POIBLÍ:

An tSeanscoil

Ceathrú Thaidhg

Teagmháil:     Treasa Ní Ghearraigh

Guthán:            097 88082

 

Ionad Lae

Greanaí

Teagmháil:     Micheál Ó hÉalaithe

Guthán:           097 88859

 

Ionad Pobail Ghleann na Muaidhe

Teagmháil:     Claire Murphy

Guthán:           097 87860

 

Ionad Pobail

Inbhear

Teagmháil:     Séamus Ó Dochartaigh          

Guthán:           097 84019

SÉIPÉIL:

Séipéal Mhuire Gan Smál

Ceathrú Thaidhg

 

Réalt na Mara

Corrán Buí

 

Séipéal Naomh Pól

Gleann na Muaidhe

 

Christ the King

Baile na hAchadh

 

Séipéal Naomh Pádraig

Inbhear

 

Oifig an Pharóiste

 

Guthán:           097 87701

Facs:               097 87701

Ríomhphost:   kilcommonparish@eircom.net

ÁISEANNA SPÓIRT:

Cumann Lúthchleas Gael Chill Chomáin

Gleann na Muaidhe

Teagmháil:     Michelle Uí Dhéagánaigh

Guthán:           097 87944 / 086 4075057

Facs:               097 87833

Ríomhphost:   kilcommongaa@eircom.net

 

Páirc Peile Ros Dumhach

Teagmháil:     Seán Pól Mac Graith

Guthán:           097 88024

 

Cumann Sacair Corrán Buí Aontaithe

Teagmháil:     Seán Pól Ó Muirithe  

Guthán:           086 3210126

 

Valley Rovers, Poll a’ tSómais

Teagmháil:     Pádraig Mac Guidhir

Guthán            :           097 84629

SIOPAÍ GRÓSAERA AGUS OIFIGÍ POIST:

Siopa & Oifig an Phoist Uí Ghearbháin

Ceathrú Thaidhg

Guthán: 097 88955 / 097 88825

 

Siopa & Oifig an Phoist Uí Mhuineacháin

Ros Dumhach

Guthán: 097 88930

 

Siopa Denny

Ros Dumhach

Guthán: 097 88936

 

Siopa & Oifig an Phoist Uí Chonaire

Gleann na Muaidhe

Guthán: 097 87841

 

Siopa & Oifig an Phoist Uí Ghuidhir

Poll a’ tSómais

Guthán: 097 84630

 

Siopa & Oifig an Phoist Uí hÉalaí

Barr na Trá

Guthán: 097 84111

TITHE TABHAIRNE:

Teach Chonghóile

Ceathrú na gCloch

Teagmháil:     Derek Connolly

Guthán:           097 88888 

 

Teach Willie

Corrán Buí

Teagmháil:     Paddy & Julie Doherty

Guthán:           097 88867

 

Teach Denny

Ros Dumhach

Teagmháil:     Denny Ó Corrduibh

Guthán:           097 88936

 

Angler’s Rest

Gleann na Muaidhe

Teagmháil:     Micheál & Bernie Mc Andrew

Guthán:           097 87961

 

Teach Uí Ghraith

Poll a’ tSómais

Teagmháil:     Paddy & Bridget Mc Grath

Guthán:           097 84626

 

The Valley Inn / Teach Uí Ghuidhir

Poll a’ tSómais

Teagmháil:     Paddy & Mai Mc Guire

Guthán:           097 84629

 

Teach Uí Ghuidhir

Barr na Trá

Teagmháil:     Paddy & Loretta Mc Guire

Guthán:           097 84596

 

The Lighthouse Tavern

Inbhear

Teagmháil:     John & Eileen Doocey

Guthán:           097 84005

SEIRBHÍSÍ ATHCHÚRSÁLA:


Tá bancanna i gcóir búidéil ghloine agus cannaí alúmanam lonnaithe ag Ceathrú Thaidhg, Ros Dumhach, Gleann na Muaidhe, Inbhear agus Barr na Trá.  Tá banc i gcóir éadaí ag Barr na Trá chomh maith.


SEIRBHÍSÍ EILE:

Tá seirbhísí eile mar an leabharlann, na bainc, an córas creidmheasa, an poitigéir, siopa éadaí, siopa bróg, siopa troscáin, tirimghlantóir, siopa bláthanna, bacús, danlann ealaíne &rl. le fáil i mBéal an Mhuirthead.  Is anseo atá fo-oifigí eagraisí stáit mar Chomhairle Chondae Mhaigh Eo, Údarás na Gaeltachta, An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Teagasc, Comhar Iorrais Leader, Clár Forbartha Áitiúil, Ionad Cathartha, Iorras le Chéile &rl. lonnaithe chomh maith.

LÓISTÍN:

Tá rogha lóistín le fáil sa cheantar – is féidir roghnú idir lóistín leaba agus bricfeasta, tithe féinfhreastail nó brú.  Tá liosta lóistín le fáil ó Chomhar Dún Chaocháin Teo ag 097 88082.

CONTACT


"Please use the map provided by depressing the "CTRL" Key on your Keyboard and rotating the middle (Scroll) button to zoom in and out."

Contact Us

Since it was established in 1995 Comhar Dún Chaochain Teo, a community development co-operative based in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg, has developed a wide range of community and language-based projects and services. The co-op administers training courses, summer camps, naíonraí (Irish pre-school services), festivals, Irish translation services, environmental schemes etc. and publishes a quarterly community newsletter. The office of the comharchumann provides information/assistance to voluntary groups in relation to developing and managing projects, sourcing funding etc. Information and application forms are available on various schemes and training opportunities. Photocopying, laminating and fax services are also provided.

Treasa Ní Ghearraigh. Community Development Manager/Author.

Treasa Ní Ghearraigh has worked as a community development manager with Comhar Dún Chaocháin Teo since 1997 and in that time has overseen the completion of many projects including environmental, heritage, tourism, cultural and Irish-language initiatives. She is a graduate of NUI Galway with a BA degree in Geography and Archaeology.


Email: dunchaochain1@eircom.net
Phone: 097 88082 nó 087 1251642
Website: http://www.cillchomain.com
Address: Carrowteige Loop Walk, Carrowteige, Co. Mayo, Ireland.

Send Enquiry

Name

Email

 
 

Subject

 
 

Message